Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007 - 2013)

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Θέμα: Πρόσκληση προς επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Χανίων προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη συμμετοχή του ίδιου και των επιχειρήσεων-μελών του σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού», που θα αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής για τις επιχειρήσεις - μέλη του με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν: Oι Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει: α) Να απασχολούν 1 - 49 άτομαβ) Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. γ) Να χαρακτηρίζονται πολύ μικρές και μικρές σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής 2003/361 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. δ) Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008. ε) Να μην έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (200.000 €) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
ΔΕΝ έχουν Δικαίωμα συμμετοχής: α) Οι προβληματικές επιχειρήσεις & β) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
 Ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις αλλά και οι απασχολούμενοι σε αυτές, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε σε μερική απασχόληση, μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αυτοτελώς φάκελο υπαγωγής στο Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το πρόγραμμα (ο ανθρωποχρόνος που απαιτείται να διαθέσουν τα στελέχη της επιχείρησης θα είναι ελάχιστος). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα υλοποιήσουν Δράσεις Κατάρτισης σε συνεργασία με Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δράσεις Συμβουλευτικής σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και ο Σύμβουλος θα υποδειχθούν από το Σύλλογο.
Δράσεις Συμβουλευτικής
Προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, προσωπικού, τεχνολογικής αναβάθμισης, προβολής και προώθησης, χρηματοοικονομικά, κλπ.
Κατάρτιση
Οι δράσεις κατάρτισης σχετίζονται με το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής και αφορούν στην κατάρτιση των απασχολουμένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των απασχολουμένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Δράσης. Η ακριβής θεματολογία της κατάρτισης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα προταθούν προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης της Κατάρτισης προβλέπεται αμοιβή 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης για τους εργαζομένους που θα καταρτισθούν, καθώς και αποζημίωση για την επιχείρηση.
Οι Επιχειρήσεις, από την ένταξή της στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής και κατ’ επέκταση στο πρόγραμμα ωφελούνται, χωρίς κανένα κόστος για τις ίδιες, καθώς:

  • Καταρτίζουν το προσωπικό τους.
  • Τους παρέχονται υπηρεσίες εξειδικευμένων Συμβούλων.
  • Εκπονούνται για λογαριασμό τους αναγκαίες Μελέτες, σχέδια αναδιάρθρωσης και διαρθρωτικής προσαρμογής και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για κρίσιμα θέματα της επιχείρησης
  • Επιδοτείται το προσωπικό τους
  • Χρηματοδοτούνται και οι ίδιες για τις ώρες κατά τις οποίες οι καταρτιζόμενοι θα κάνουν πρακτική άσκηση (on-the-job-training).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο τηλ: 28210 96005/6984597906 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. :  (Υπεύθυνη επικοινωνίας κα .Χειριμπέρη  Αρχοντία


Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:
α) οι μισθωτοί
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress