Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων (Σ.Η.Ε.Ν.Χ)

Πληροφορίες για τα μέλη

 1. α) Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τα επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου  έχοντας αποκτήσει την σχετική για το σκοπό αυτό νομική άδεια διατηρεί γραφείο ή κατάστημα και κατοικεί επίσης εντός Ν. Χανίων.
  β) Μέλη επίσης του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων ή ο συμπράττων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος Ανωνύμου Εταιρίας που μ την υπογραφή ου δεσμεύει αυτήν, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας των συνεταιρισμών και επί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύο διαχειριστές αυτού, εφόσον όλοι αυτοί δεν ασχολούνται ε άλλο άσχετο με το εμπόριο επάγγελμα.
 2. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις .

Εγγραφή Μελών

 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση, και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρο 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησης του, και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου, καθώς και τα στοιχεία των εις την παρ. 1. εδαφ. β άρθρ. 5 εγγραφόμενων μελών.
 2. Μαζί με την αίτηση του, ο αιτών υποβάλλει στο Σύνδεσμο υπεύθυνη δήλωση περί της κυρίας επαγγελματικής οργανώσεις που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος του, εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
 3. Το μέλος δικαιούνται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωση του προς τις διοικήσεις και των δύο Οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο το Συνδέσμου εάν το υποψήφιο αυτό μέλος,έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούνται να εγγράψει αυτό μέλος, μέσα σε τριάντα μέρες από της υποβολής τη αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ο ενδιαφερόμενος δικαιούνται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 1 του Νόμου 1712/1987.
 5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
 6. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Δ.Σ χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

Δικαιώματα μελών

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
 2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Συνδέσμου και Επιτροπές και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος.
 3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Φ.Σ και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

Αποβολή - αποχώρησης μέλους

 • Με απόφαση της Γ.Σ του Συνδέσμου και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της, αποβάλλεται κάθε μέλος που:
  α. Έπαψε να έχει τις προϋπόθεσης εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού αυτού.
  β. Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και τις αποφάσεις της Γ.Σ και του Δ.Σ.
  γ. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδρομή του προς τον Σύνδεσμο.
  δ. Καθυστερεί αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές του Γ.Σ και  
  ε. Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Νόμο 1712/1987 και
  στ. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 • Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γ.Σ το Δ.Σ ή το ένα πέμπτο τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 •  Το Δ.Σ όπως και Γ.Σ καλούν προηγουμένως , εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες. Κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού, παραβάσεις.
 • Σε περίπτωση αποβολής του το μέλος δικαιούνται να προσφύγει μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Νόμου 1712/1987. Μέχει τελεσιδικίας της περί αποβολής του απόφασης, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
 • Κάθε μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς το Σύνδεσμο μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησης του.

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη είναι πραγματικότητα.

ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΕHΛX - Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανιών

Βρείτε μας στο facebook

SFbBox by psd to wordpress